moduleSMSListening

概述

 • 短信监听功能 可触发开始监听,对手机收到的最新短信进行提取并返回短信全部内容。
 • 短信查询功能 可对手机中的历史短信进行灵活查询。提供按照电话号码和短信内容的模糊查询、短信类型(收、发)、日期查询。
 • 获取全部通讯录内容 返回联系人名下的所有的电话号码。

getCon

获取所有联系人方法。返回json数组数据。

getCon(callback(ret, err))

ret:

 • 类型:JSON对象

内部字段:

{ msg:错误时返回的说明 contact:{ id:23,//联系人数据唯一标识 name:张三,//联系人名字 number:188********/179********,//联系电话,多个电话用"/"分割,统一返回。 } }

err:

 • 类型:JSON对象

  内部字段:

{ err:错误代码解释 }

示例代码

var resultCallback = function(ret, err) {
          if (err) {
            api.alert({
              title : '错误信息',
              msg : ret.msg + " :: " + err.err,
              buttons : ['确定']
            }, function(ret, err) {
              //coding...
            });
          } else {
            api.alert({
              title : '通讯录',
              msg : JSON.stringify(ret.contact),
              buttons : ['确定']
            }, function(ret, err) {
              if (ret) {
              } else {
              }
            });
          }
        }
            bekeerSMS.getCon(resultCallback);

可用性

Android 系统

可提供的1.0.0及更高版本

getMsg

查询历史短信,返回json数组。

##getCon(param,callback(ret,err))

param:

*类型:JSON对象参数

param {
    address :'185********',  // 可选参数,手机号,模糊查询,anddress和body采用or关系。
    body:'',             //可选参数,短信内容,模糊查询,address和body采用or关系
    startDate:'',          //可选参数,按时间段查询的开始日期
    endDate:'',          //可选参数,按时间查询的结束日期
    type:'',             //可选参数,type为“”1或0?
    order:''             //按日期排序的规则,DESC或ASC
  }

ret:

 • 类型:JSON对象

内部字段:

 {
   msg:错误时返回说明
   list: {
   name: 联系人姓名
   address: 电话号码
   body: 短信内容
   type: 短信类型,接收:表示收到的短信,发送表示发出去的短信
   date: 短信日期
   }
 }

err:

*类型:JSON对象

内部字段:

 err:错误代码说明

示例代码

var resultCallback = function(ret, err) {
              if (err) {
                api.alert({
                  title : '错误信息',
                  msg : ret.msg + " :: " + err.err,
                  //msg:'回调错误',
                  buttons : ['确定']
                }, function(ret, err) {
                  //coding...
                });
              } else {
                api.alert({
                  title : '查询短信',
                  msg : JSON.stringify(ret.contact),
                  //msg:'回调正确',
                  buttons : ['确定']
                }, function(ret, err) {
                  if (ret) {
                  } else {
                  }
                });
              }
            }
            param = {
              address :'18591777911',
              body:'',
              startDate:'',
              endDate:'',
              type:'',
              order:''
            }
                bekeerSMS.getMsg(param,resultCallback);

可用性

Android 系统

可提供的1.0.0及更高版本

startListening

启动短信监听程序,启动后新收到的短信回自动获取并返回。获取短信后自动停止监听,如需要再次监听需要再次调用此方法。如一只为收到短信,则系统会自动回收,无需手动关闭监听程序。备注:由于目前手机具有短信验证码保护功能,可导致无法获取新收到的短信验证码 ,可通过手机短信设置中关闭验证码保护功能后进行测试。

startListening(callback(ret,err))

ret

 • 类型:JSON对象 内部字段:
 {
  msg:错误时返回的说明
  strAddress: 手机号码
  strbody:短信内容
  strType:短信类型,接收或发送
  strDate:短信日期时间
  }

err

 • 类型:JSON对象 内部字段:
  {err:错误代码说明}

示例代码

  var resultCallback = function(ret, err) {
                  if (err) {
                    api.alert({
                      title : '错误信息',
                      //msg : ret.msg + " :: " + err.msg,
                      msg:'回调错误',
                      buttons : ['确定']
                    }, function(ret, err) {
                      //coding...
                    });
                  } else {
                    api.alert({
                      title : '监听短信',
                      msg : JSON.stringify(ret.strAddress) + " , " + JSON.stringify(ret.strbody) + " , " + JSON.stringify(ret.strType) + " , " + JSON.stringify(ret.strDate),
                      //msg:'回调正确',
                      buttons : ['确定']
                    }, function(ret, err) {
                      if (ret) {
                      } else {
                      }
                    });
                  }
                }
                bekeerSMS.startListening(resultCallback);
                            }

可用性

Android 系统

可提供的1.0.0及更高版本

是否仍需要帮助? 请保持联络!
最后更新于 2024/05/29